آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

پخش زنده جلسه مجمع عمومی در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰