مدیران ارشد

معرفی مدیران ارشد شرکت آسیا سیر ارس

علی سلامی

مدیر مالی و اداری

کارشناسی حسابداری

امیرپورذاکری

مدیر عملیات

کارشناسی ارشد صنایع

کامران سیاوشی فر

مدیر تعمیرات و نگهداری
کارشناسی مهندسی مکانیک

سعادت یزدانی

مدیر سیر و حرکت
کارشناس فنی