اعضای هیئت مدیره

معرفی اعضای هیئت مدیره شرکت آسیا سیر ارس

اعضای هیئت مدیره

آقای محمد علی زارعی

رئیس هیئت مدیره - غیرموظف

نماینده شرکت سرمایه گذاری توکافولاد

آقای داوود صافی

نایب رئیس هیئت مدیره - غیرموظف

نماینده شرکت توکاریل

آقای سجاد شیر محمد لو

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

نماینده شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل

آقای امید سخایی

عضو هیئت مدیره - غیر موظف

نماینده شرکت حمل و نقل توکا

آقای سید عسکر عرفانی زاده

عضو هیئت مدیره - موظف

نماینده شرکت توکا کشش