اعضای هیئت مدیره

معرفی اعضای هیئت مدیره شرکت آسیا سیر ارس

آقای محمد علی زارعی

رئیس هیئت مدیره - غیرموظف

نماینده شرکت سرمایه گذاری توکافولاد

آقای سید احمد سجاد دوست

نایب رئیس هیئت مدیره - غیرموظف

نماینده شرکت توکاریل

آقای سجاد شیر محمد لو

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

نماینده شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل

آقای احمد کریمی پور

عضو هیئت مدیره - غیر موظف

نماینده شرکت راهوار نیروآریا

آقای میررسول میراسدی دولتی

عضو هیئت مدیره - موظف

نماینده شرکت توکا کشش